Archiwum kategorii: Bez kategorii

Zapisy do szkoły tenisa na rok szkolny 2020/2021

Rozpoczynamy zapisy do szkoły tenisa na rok szkolny 2020/2021

W tym sezonie treningi odbywały się będą w dwóch lokalizacjach:

  1. Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 143 przy al. Stanów Zjednoczonych 27 planujemy zajęcia dla początkujących, dzieci w wieku od 7 lat do 10 lat,
  2. Korty tenisowe ,,Orzeł” przy ul. Podskarbińskiej 14 przewidziane są zajęcia dla bardziej zaawansowanych tenisistów.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 4.09.2020,

Rozpoczęcie zajęć od 5.09.2020

Zapraszamy!!!

Obozy letnie MP TENIS 2020

Drodzy obozowicze, szanowni rodzice.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny w komunikacie, który pojawił się na stronie www.gov.pl ustaliły wspólne stanowisko:

,,Obecna sytuacja epidemiczna w kraju pozwala na potwierdzenie, że wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2020 r. będzie mógł się odbyć, przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych. Należy jednak zaznaczyć, że sytuacja nadal jest dynamiczna i może ulec zmianie”

Tutaj treść całego komunikatu: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz

W tej sytuacji wszystkie zaplanowane obozy sportowe MP TENIS w wakacje 2020 odbędą się. Zgodne z zaleceniami MEN, MZ i GIS opracowaliśmy procedury postępowania dotyczące organizacji obozów letnich MP TENIS 

1. Uczestnicy – prześlemy oświadczenie, które należy dostarczyć na zbiórkę autokarową lub podczas dowozu dzieci do ośrodka. Oświadczenie dot. stanu zdrowia dziecka.

2. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:
a) udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację;
b) zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności);
c) osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku;
d) jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku;
e) należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

3. Miejsce wypoczynku:
a) obozy I i II turnus odbędą się w Ośrodku Kolonijno – Wczasowym ,,Niezapominajka”  w Ustce ;

obóz III turnusu odbędzie się w Centrum Sportu i Rekreacji ,, Geo-Sea” w Dźwirzynie;

b) będzie zapewniona odpowiednia liczba miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie będzie przekraczać 4 osób przy zachowaniu 4 m2 powierzchni noclegowej na 1 osobę;
c) infrastruktura obiektu/obozowiska umożliwia zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej;
d) liczba uczestników przebywających w obiekcie będzie dostosowana i zapewniająca dystans społeczny podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć;
e) zakwaterowanie uczestników w obiekcie powinno odbywać się na zasadzie wymiany turnusu, eliminując do minimum kontakt uczestników pomiędzy zmieniającymi się turnusami;
f) pomiędzy turnusami obiekt będzie poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników;
g) będą zapewnione środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku;
h) osoby zatrudnione podczas wypoczynku będą zaopatrzone w indywidualne środki ochrony osobistej. Organizator wypoczynku, na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka, ma na wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem, przyłbic;
i) przed rozpoczęciem wypoczynku będzie zorganizowane szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19;
j) pracownicy i uczestnicy wypoczynku będą mieć zapewniony dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą, w widocznym miejscu zostanie umieszczony dozowniki z płynem odkażającym przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych.

4. Wyżywienie:
a) na stołówce będzie zapewniona przestrzeń pozwalająca na zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami;
b) będzie odbywać się zmianowe wydawanie posiłków. Po każdej grupie będą dezynfekowane blaty stołów i poręcze krzeseł;
c) do pracy w kuchni i stołówce będą dopuszczone tylko osoby zdrowe, które nie miały kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz nie mają infekcji.

5. Transport uczestników:
a) dojazd na miejsce wypoczynku będzie odbywać się w formie dojazdu własnego lub transportem zorganizowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b) zbiórka przed wyjazdem będzie zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu społecznego. Rodzice odprowadzający dzieci nie będą mogli wchodzić do autokaru.

6. Założenia organizacyjne:
a) zostanie opracowany i przedstawiony uczestnikom i ich rodzicom/prawnym opiekunom szczegółowy regulamin pobytu z zasadami higieny podczas wypoczynku;
b) grupa uczestników danego obozu będzie liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia);
c) będzie zapewniona stała dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na terenie obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych będą wywieszone informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk;
d) odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków) będą ograniczone do niezbędnego minimum, a także przebywanie osób z zewnątrz (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: m.in. osłony ust i nosa, stosowanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych);
e) będzie możliwość natychmiastowej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub lekarzem;
f) będzie zapewniony dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar temperatury uczestnikom wypoczynku i kadrze wypoczynku;
g) będzie przeznaczone pomieszczenie, umożliwiające natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub kadry wypoczynku, u której wystąpiły objawy choroby oraz zapewnienie szybkiego kontaktu z lekarzem w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych, który zdecyduje o możliwości pozostania dziecka w miejscu wypoczynku lub konieczności niezwłocznego odebrania go przez rodziców lub prawnych opiekunów.

7. Realizacja programu:
a) program wypoczynku będzie realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy; 
b) infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy, będą regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących;
c) zajęcia będą organizowane dla grup niezmiennie w tym samy składzie osobowym;

8. Procedury zapobiegawcze:
a) podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub wychowawcy wypoczynku podczas wypoczynku: a) kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku, kadry wypoczynku lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym organizowany jest wypoczynek, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem;
b) bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

 

Zapisy do szkoły tenisa

Od 4 maja 2020 nastąpi długo oczekiwany moment. Wszyscy adepci tenisa będą mogli powrócić do swojej ukochanej dyscypliny sportu. Ze względu na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa zajęcia szkoły tenisa odbywać się będą wg ściśle określonych wytycznych wydanych przez Ministerstwo Sportu. Grupy dzieci i młodzieży na jednym korcie mogą być w maksymalnie 4 osobowym składzie (4 zawodników + trener) wyłącznie na kortach zewnętrznych. 

Wszystkie treningi odbywać się będą w Klubie Tenisowym ,,Orzeł” przy ul. Podskarbińskiej 14 w Warszawie.

Ponieważ liczebność grup się zmieni, zmianie ulegną również terminy zajęć oraz ich koszt. Stawka za jedną godzinę zajęć w grupie 4 osobowej w okresie od 4 maja do 26 czerwca będzie wynosiła 50 zł. Płatne z góry za cały okres (50 zł x liczba planowanych zajęć). Zajęcia, które się nie odbędą z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych będzie można odrobić w innym terminie.

Zapisy rozpoczynamy od soboty 25.04.2020. Zgłoszenia przyjmowane będą przez pocztę elektroniczną mptenis.waw@gmail.com lub telefon nr 506187880.

Przewidujemy również zapisy osób początkujących, które jeszcze nie grały w tenisa. 

Dla zainteresowanych lekcje indywidualne w tym okresie 140 zł (trener +kort).

Zapraszamy serdecznie!

Zespół MP TENIS

W związku z otwarciem 4 maja obiektów tenisowych przedstawiamy zredagowane przez PZT przy akceptacji MEN zaktualizowane procedury, które będą obowiązywały podczas pandemii COVID-19:

Procedury-COVID-19_tenis