Regulamin

Regulamin Obozu Narciarskiego organizowanego przez ,,MP tenis”
1. Uczestnicy obozu zobowiązani są do:
– kulturalnego zachowania i okazywania szacunku innym uczestnikom wyjazdu, kadrze oraz osobom trzecim;
– nie stosowania przemocy fizycznej i psychicznej;
– zgłaszania niezwłocznie opiekunowi wszelkich oznak złego samopoczucia lub kontuzji;
– dbania o bezpieczeństwo swoje oraz pozostałych uczestników;
– nie przebywania w pokoju innym niż własny, bez zgody jego mieszkańców;
– przebywania we własnym pokoju, w trakcie trwania ciszy nocnej;
– stosowania zasady fair-play w rywalizacji sportowej i zabawie;
– wypełniania poleceń instruktora lub opiekuna;
– uczestniczenia we wszystkich zajęciach prowadzonych na obozie (opuszczenie zajęć może nastąpić tylko po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez instruktora lub opiekuna);
– przestrzegania harmonogramu dnia ustalonego przez opiekuna, a w szczególności godzin rozpoczęcia zajęć i posiłków, pory pobudki i ciszy nocnej;
– przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek, zarówno w pokojach jak i na terenie pensjonatu, w środkach transportu oraz wszystkich innych miejscach publicznych;
– dbania o sprzęt zarówno własny jak i innych uczestników obozu;
– dbania o wyposażenie znajdujące się w miejscu zamieszkania i środkach transportu oraz wszystkich innych miejscach publicznych;
2. Uczestnicy obozu powinni być wyposażeni w: KASK NARCIARSKI, sprzęt narciarski odpowiednio dopasowany do swoich warunków fizycznych i umiejętności w serwisie narciarskim oraz odpowiedni ubiór do zajęć na stoku.
3. MP tenis w przypadku nie spełnienia warunków przewidzianych w pkt. 2 niniejszego Regulaminu zastrzega sobie prawo podjęcia na koszt Rodziców (Opiekunów Prawnych) Uczestnika obozu, odpowiednich czynności, w celu zapewnienia Uczestnikowi obozu sprzętu, odpowiadającego powyższym wymaganiom.
4. Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie środków odurzających i psychotropowych jest surowo zabronione.
5. Samowolne oddalanie się podczas zajęć oraz opuszczanie terenu zakwaterowania bez zgody opiekuna/instruktora jest surowo zabronione.
6. Za szkody spowodowane przez Uczestnika obozu odpowiadają finansowo jego Rodzice lub Opiekunowie Prawni.
7. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności punktu 4 i 5 przez Uczestnika obozu, uprawnia Kierownika do podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestnika obozu z obozu. W razie zaistnienia takiej sytuacji, Rodzice lub Opiekunowie Prawni zobowiązani są do odebrania Uczestnika obozu, w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia tego faktu przez Kierownika, na własny koszt i we własnym zakresie. W takim wypadku MP tenis nie zwraca niewykorzystanych kosztów uczestnictwa w obozie.
8. Uczestnicy mają prawo do:
– uczestniczenia we wszystkich organizowanych w trakcie trwania obozu zajęciach;
– korzystania pod nadzorem kadry ze sprzętu specjalistycznego będącego w posiadaniu Organizatora lub w przypadku innego sprzętu – wyłącznie za wiedzą i zgodą instruktora/opiekuna;
– zgłaszania kadrze obozu uwag o programie oraz organizacji zajęć;
– uzyskania w każdej chwili pomocy ze strony kadry obozu;
– poszanowania swoich poglądów i przekonań;
– kontaktowania się z rodzicami oraz innymi osobami w wyznaczonych porach;
9. Jeśli Uczestnik obozu lub jego Rodzice/Opiekunowie Prawni stwierdzą nieprawidłowości w organizacji imprezy, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji Kierownika obozu lub Organizatora, w celu umożliwienia usunięcia nieprawidłowości w trakcie trwania obozu.
10. Wpłata zaliczki na obóz oznacza akceptajcę ,,Regulaminu Obozu Narciarskiego organizowanego przez ,,MP tenis”

Szkoła tenisa w Warszawie, obozy sportowe letnie i zimowe, turnieje tenisa, zielone szkoły