Obozy letnie MP TENIS 2020

Drodzy obozowicze, szanowni rodzice.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny w komunikacie, który pojawił się na stronie www.gov.pl ustaliły wspólne stanowisko:

,,Obecna sytuacja epidemiczna w kraju pozwala na potwierdzenie, że wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2020 r. będzie mógł się odbyć, przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych. Należy jednak zaznaczyć, że sytuacja nadal jest dynamiczna i może ulec zmianie”

Tutaj treść całego komunikatu: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz

W tej sytuacji wszystkie zaplanowane obozy sportowe MP TENIS w wakacje 2020 odbędą się. Zgodne z zaleceniami MEN, MZ i GIS opracowaliśmy procedury postępowania dotyczące organizacji obozów letnich MP TENIS 

1. Uczestnicy – prześlemy oświadczenie, które należy dostarczyć na zbiórkę autokarową lub podczas dowozu dzieci do ośrodka. Oświadczenie dot. stanu zdrowia dziecka.

2. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:
a) udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację;
b) zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności);
c) osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku;
d) jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku;
e) należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

3. Miejsce wypoczynku:
a) obozy I i II turnus odbędą się w Ośrodku Kolonijno – Wczasowym ,,Niezapominajka”  w Ustce ;

obóz III turnusu odbędzie się w Centrum Sportu i Rekreacji ,, Geo-Sea” w Dźwirzynie;

b) będzie zapewniona odpowiednia liczba miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie będzie przekraczać 4 osób przy zachowaniu 4 m2 powierzchni noclegowej na 1 osobę;
c) infrastruktura obiektu/obozowiska umożliwia zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej;
d) liczba uczestników przebywających w obiekcie będzie dostosowana i zapewniająca dystans społeczny podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć;
e) zakwaterowanie uczestników w obiekcie powinno odbywać się na zasadzie wymiany turnusu, eliminując do minimum kontakt uczestników pomiędzy zmieniającymi się turnusami;
f) pomiędzy turnusami obiekt będzie poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników;
g) będą zapewnione środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku;
h) osoby zatrudnione podczas wypoczynku będą zaopatrzone w indywidualne środki ochrony osobistej. Organizator wypoczynku, na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka, ma na wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem, przyłbic;
i) przed rozpoczęciem wypoczynku będzie zorganizowane szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19;
j) pracownicy i uczestnicy wypoczynku będą mieć zapewniony dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą, w widocznym miejscu zostanie umieszczony dozowniki z płynem odkażającym przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych.

4. Wyżywienie:
a) na stołówce będzie zapewniona przestrzeń pozwalająca na zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami;
b) będzie odbywać się zmianowe wydawanie posiłków. Po każdej grupie będą dezynfekowane blaty stołów i poręcze krzeseł;
c) do pracy w kuchni i stołówce będą dopuszczone tylko osoby zdrowe, które nie miały kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz nie mają infekcji.

5. Transport uczestników:
a) dojazd na miejsce wypoczynku będzie odbywać się w formie dojazdu własnego lub transportem zorganizowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b) zbiórka przed wyjazdem będzie zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu społecznego. Rodzice odprowadzający dzieci nie będą mogli wchodzić do autokaru.

6. Założenia organizacyjne:
a) zostanie opracowany i przedstawiony uczestnikom i ich rodzicom/prawnym opiekunom szczegółowy regulamin pobytu z zasadami higieny podczas wypoczynku;
b) grupa uczestników danego obozu będzie liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia);
c) będzie zapewniona stała dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na terenie obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych będą wywieszone informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk;
d) odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków) będą ograniczone do niezbędnego minimum, a także przebywanie osób z zewnątrz (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: m.in. osłony ust i nosa, stosowanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych);
e) będzie możliwość natychmiastowej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub lekarzem;
f) będzie zapewniony dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar temperatury uczestnikom wypoczynku i kadrze wypoczynku;
g) będzie przeznaczone pomieszczenie, umożliwiające natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub kadry wypoczynku, u której wystąpiły objawy choroby oraz zapewnienie szybkiego kontaktu z lekarzem w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych, który zdecyduje o możliwości pozostania dziecka w miejscu wypoczynku lub konieczności niezwłocznego odebrania go przez rodziców lub prawnych opiekunów.

7. Realizacja programu:
a) program wypoczynku będzie realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy; 
b) infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy, będą regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących;
c) zajęcia będą organizowane dla grup niezmiennie w tym samy składzie osobowym;

8. Procedury zapobiegawcze:
a) podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub wychowawcy wypoczynku podczas wypoczynku: a) kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku, kadry wypoczynku lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym organizowany jest wypoczynek, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem;
b) bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.