Zgłoszenie

Zgłoszenie do Szkoły Tenisa

przesłanie wypełnionego zgłoszenia na adres e-mail:
mptenis.waw@gmail.com lub zgłoszenie telefoniczne: tel. 506187880. Zgłoszenie powinno zawierać dane dziecka (imię i nazwisko, data urodzenia, nr pesel oraz dane kontaktowe rodziców/opiekunów)

Cennik szkoły tenisa

35 zł x liczba zajęć w miesiącu / osoba / miesiąc
Wpłata z góry za miesiąc na konto bankowe MP tenis: nr 87 1140 2004 0000 3302 7733 8722 do 7 każdego miesiąca (z dokładnym opisem tytułu wpłaty: imię i nazwisko dziecka/miesiąc) lub na pierwszych zajęciach w miesiącu u trenera. Niezależnie od frekwencji dziecka na zajęciach, rodzic wnosi pełną wpłatę co miesiąc (nieobecność na treningu, który się odbył, nie daje prawa zwrotu wniesionej opłaty).

Regulamin szkoły tenisa

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tenisowych jest zaakceptowanie regulaminu szkoły tenisa MPtenis i regulaminu kortów, na których zajęcia są prowadzone.
 2. Rok zajęć w szkole tenisa trwa od września do czerwca z wyłączeniem świąt.
 3. Czas jednej lekcji wynosi 60 min. W czas zajęć wliczone są czynności związane z uporządkowaniem kortu po treningu.
 4. Zajęcia w szkółce tenisowej odbywają się w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w sobotę 10-16.
 5. Na zajęciach obowiązuje obuwie tenisowe (z płaskim bieżnikiem) i strój sportowy.
 6. Wpłata za miesiąc z góry do 7 każdego miesiąca na konto MPtenis z dokładnym opisem tytułu wpłaty lub na pierwszych zajęciach w miesiącu u trenera.
 7. Nieobecność na treningu, który się odbył, nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty.
  Podlegają zwrotowi opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy właściciela kortu lub trenera.
 8. Niezależnie od frekwencji dziecka na zajęciach rodzic wnosi pełną opłatę za wszystkie zaplanowane zajęcia w miesiącu. Dzięki temu jeżeli na zajęciach pojawi się tylko jedno dziecko rodzic ma gwarancję, że trening się odbędzie.
 9. Osoby, które nie wyrażają zgody na zamieszczanie w serwisie internetowym www.mptenis.waw.pl, stronie na facebook’u MP tenis-szkoła tenisa lub innych materiałach promocyjnych zdjęć z ich udziałem proszone są o poinformowanie o tym fakcie trenera.
 10. Rezygnacja z zajęć w kolejnym miesiącu powinna być zgłoszona przez opiekuna przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego.
 11. Dokonanie wpłaty i uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację regulaminu szkoły tenisa – MP tenis.
 12. Opiekun ponosi odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka i nie zataja żadnych przeciwwskazań do uprawiania przez niego tenisa.

  W wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/0, Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016, informuję, że:
  a) Administratorem Państwa danych osobowych jest MP TENiS Marek Pyra z siedzibą w Warszawie;
  b) celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest świadczenie na Państwa rzecz usługi polegającej na prowadzeniu zajęć sportowych o tematyce tenis ziemny;
  c) celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest świadczenie na Państwa rzecz usługi marketingowej związanej z działalnością firmy MP TENiS;
  d) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską, a także do innych odbiorców danych osobowych;
  e) podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie wykonywania usługi, do czasu jej zakończenia i rozliczenia oraz później w celach marketingowych;
  f) w każdym czasie uprawnieni sa Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie;
  g) w dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres mptenis.waw@gmail.com, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  h) jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat;
  i) podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Jednakże, bez ich podania nie będzie możliwe wykonanie na Państwa rzecz usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu zgodnie z programem zajęć sportowych o tematyce tenis ziemny;
  j) Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.