Zgłoszenie

Zgłoszenie do Szkoły Tenisa

przesłanie wypełnionego zgłoszenia na adres e-mail:
mptenis.waw@gmail.com zgłoszenie MP tenis 2019 2020

lub zgłoszenie telefoniczne: tel. 506187880 i dostarczenie wypełnionego druku zgłoszenia na pierwsze zajęcia.

Cennik szkoły tenisa

35 zł x liczba zajęć w miesiącu / osoba / miesiąc
Wpłata z góry za miesiąc na konto bankowe MP tenis: nr 87 1140 2004 0000 3302 7733 8722 do 7 każdego miesiąca (z dokładnym opisem tytułu wpłaty: imię i nazwisko dziecka/miesiąc) lub na pierwszych zajęciach w miesiącu u trenera. Niezależnie od frekwencji dziecka na zajęciach, rodzic wnosi pełną wpłatę co miesiąc (nieobecność na treningu, który się odbył, nie daje prawa zwrotu wniesionej opłaty).

Regulamin szkoły tenisa

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tenisowych jest zaakceptowanie regulaminu szkoły tenisa MP TENIS i regulaminu kortów, na których zajęcia są prowadzone (WTS Orzeł ul. Podskarbińska 14 lub Hala SP 143 al. Stanów Zjednoczonych 27).
Rok zajęć w szkole tenisa podzielony jest na dwa semestry (dotyczy zajęć na kortach):
semestr halowy – trwający od 1 października do 30 kwietnia z wyłączeniem świąt i ferii.
semestr letni – trwający od 1 maja do 30 września z wyłączeniem wakacji.
Czas jednej lekcji wynosi 60 min. W czas zajęć wliczone są czynności związane z uporządkowaniem kortu/hali po treningu.
Zajęcia w szkole tenisa odbywają się w tygodniu w godzinach popołudniowych oraz w sobotę 9-14.
Liczebność grupy: Grupy zaawansowane 4-6 osób, Grupy początkujące 6-8 osób.
Na zajęciach obowiązuje obuwie tenisowe (z płaskim bieżnikiem) i strój sportowy.
Wpłata za miesiąc z góry do 7 każdego miesiąca na konto MP tenis z dokładnym opisem tytułu wpłaty lub na pierwszych zajęciach w miesiącu u trenera.
Nieobecność na treningu, który się odbył, nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty.
Niezależnie od frekwencji dziecka na zajęciach rodzic wnosi pełną opłatę co miesiąc.
Osoby, które nie wyrażają zgody na zamieszczanie w serwisie internetowym www.mptenis.waw.pl, stronie na facebook’u MP tenis-szkoła tenisa lub innych materiałach promocyjnych zdjęć lub filmów z ich udziałem proszone są o poinformowanie o tym fakcie trenera.
Rezygnacja z zajęć w kolejnym miesiącu powinna być zgłoszona przez opiekuna przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego.
Dokonanie wpłaty i uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację regulaminu szkoły tenisa – MP tenis.
Opiekun ponosi odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka i nie zataja żadnych przeciwwskazań do uprawiania przez niego tenisa.
W wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/0, Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016, informuję, że:
a) Administratorem Państwa danych osobowych jest MP TENiS Marek Pyra z siedzibą w Warszawie;
b) celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest świadczenie na Państwa rzecz usługi polegającej na prowadzeniu zajęć sportowych o tematyce tenis ziemny;
c) celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest świadczenie na Państwa rzecz usługi marketingowej związanej z działalnością firmy MP TENiS;
d) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską, a także do innych odbiorców danych osobowych;
e) podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie wykonywania usługi, do czasu jej zakończenia i rozliczenia oraz później w celach marketingowych;
f) w każdym czasie uprawnieni sa Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie;
g) w dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres mptenis.waw@gmail.com, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
h) jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat;
i) podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Jednakże, bez ich podania nie będzie możliwe wykonanie na Państwa rzecz usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu zgodnie z programem zajęć sportowych o tematyce tenis ziemny;
j) Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.